Hug Campaign

Hug Campaign

OUR STORY

จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงของ LANEIGE
เพื่อการทำนุรักษาสิ่งแวดล้อม
เพราะการเคลื่อนไหวเล็กๆ ก็สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้

LANEIGE ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตระหนักเรื่องคุณค่าของน้ำเสมอมา รวมทั้งกิจกรรม
การทำนุรักษาทรัพยากรน้ำ มากกว่า 10 ปี ตามเจตจำนงของแบรนด์ว่า
น้ำ คือจุดกำเนิดของทุกชีวิต และเป็นกุญแจสำคัญในการมีผิวและชีวิตที่สวยงาม

เราพยายามอนุรักษ์ความงดงามของสายน้ำ
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกว่าเดิม
ด้วยการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโทษต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ LANEIGE ให้ความสำคัญต่อความงามอันหลากหลาย
ของลูกค้าของทุกมุมโลก เสมือนน้ำที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างทุกแบบได้
แต่ยังคงความใสสะอาด และอุดมด้วยคุณประโยชน์อยู่เสมอ

เจตจำนงและจิตวิญญาณของแบรนด์ที่จะช่วยโอบกอดธรรมชาติ และผู้คนของโลกใบนี้
เปรียบเสมือนน้ำที่รูปร่างเปลี่ยนแปลงไป แต่คุณค่าก็ยังคงอยู่

แคมเปญ HUG เพื่อทำนุบำรุงรักษาโลกของเรา

LANEIGE CAMPAIGN

HUG FOR UNIVERSAL GOODNESS

Our smallest movements can make a bigger difference.

HUG for UNIVERSAL GOODNESS Laneige

สัญญาของแคมเปญ HUG

สัจจะของแคมเปญ ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และยึดมั่นในความงามอันหลากหลายของลูกค้าทั่วโลก

01. บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน

แบรนด์ LANEIGE ออกแบบบรรจุภัณฑ์เองในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผนเริ่มแรก

ลดการใช้น้ำ (Water Footprint)

บรรจุภัณฑ์ LANEIGE ทุกตัวจะได้รับการรับรองตราร่องรอยการใช้น้ำ (Water Footprint)
เป็นการรับประกันว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำตลอดอายุการใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่น้อยที่สุด

ปริมาตรน้ำที่แบรนด์ LANEIGE สามารถประหยัดได้ (*อ้างอิงจากยอดขายในปี 2021) 7,757,498L
 • 150,000 คน
  จำนวนเทียบเท่ากับ
  การบริโภคน้ำประจำวัน
  จำนวนบริโภคเฉลี่ย 5 ลิตร/คน อ้างอิงจาก water.org
 • 4 สระว่ายน้ำ
  จำนวน
  เทียบเท่าสระว่ายน้ำในการ
  แข่งขันโอลิปิก
  จำนวนปริมาตรเฉลี่ย 20,000 ลิตร/สระ ตามมาตรฐาน
 • 15.51 ล้านขวด
  จำนวนเทียบเท่า
  น้ำขวดปริมาตร 500 มล.
  จำนวนขวดพลาสติก PET ปริมาตร 500 มล.

ปริมาตรน้ำที่สามารถประหยัดได้ตลอดการใช้งานของผลิตภัณฑ์ Water Sleeping Maskจำนวน 1 กระปุก

0.7 ลิตร (เทียบเท่าจำนวน 1.4 ขวดน้ำพลาสติก PET
ปริมาตร 500 มล.)

ปริมาตรคาร์บอน 98 กรัม (เทียบเท่าจำนวนทอ
งคำแท่ง 97.5 กรัม)

ปริมาณน้ำที่สามารถประหยัดตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
Water Bank HA Serum จำนวน 1 ขวด

0.25 ลิตร (เทียบเท่าจำนวน 0.5 ขวดน้ำพลาสติก PET ปริมาตร 500 มล.)

ปริมาณน้ำที่สามารถประหยัดตลอด
อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
Water Bank HA Cream จำนวน 1 กระปุก

3.05 ลิตร (เทียบเท่าจำนวน 6
ขวดน้ำพลาสติก PET ปริมาตร
500 มล.)

Laneige Cream Skin

ปริมาณน้ำที่ประหยัดได้ตลอดวงจรชีวิตของ Cream Skin

51ลิตร ( = ขวดน้ำพลาสติก PET 500 ml 102 ขวด)

Previous
Next

ลดการใช้พลาสติก

เราได้ลดการใช้พลาสติกในการผลิตบรรจุภัณฑ์และเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้น
รวมทั้งบรรจุภัณฑ์แบบรีฟิล เพื่อลดการใช้พลาสติกในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ LANEIGE

Water Sleeping Mask

ลดการใช้พลาสติกในการผลิตบรรจุภัณฑ์
ถึง 21g กรัม ต่อ 1 กระปุก

Phyto-Alexin Ampoule

70% พลาสติกรีไซเคิล

Phyto-Alexin Cream

30% พลาสติกรีไซเคิล

Previous
Next

02. ลงมือทำ

ลดการใช้น้ำ

LANEIGE มุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อรณรงค์การรักษาแหล่งน้ำ โดยร่วมมือกับลูกค้า
ในการปกป้องแหล่งน้ำ และปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันที่เหมาะสม

กิจกรรม LANEIGE ปกป้องมหาสมุทร

LANEIGE จัดกิจกรรมเก็บขยะริมหาด เพื่อปกป้องความสวยงามของชายทะเล

LANEIGE Protects the Ocean

ในเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา LANEIGE และ WWF ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 ประเทศ (เกาหลี จีน และไทย) ในโครงการอนุรักษ์ท้องทะเล เป้าหมายในครั้งนี้ คือการร่วมมือกันในกิจกรรมการอนุรักษ์ รอบชุมชนท้องถิ่น ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องมหาสมุทรของเรา

LANEIGE Protects the Ocean
Adopt-a-Beach Program

โครงการ Adopt-a-Beach / ในปี 2021 เราได้เสนอให้ชายหาดชองโพแดอุทยานแห่งชาติแทอัน เป็นหนึ่งในเป้าหมายของโครงการและจัดกิจกรรมเก็บขยะ เราเก็บขยะรอบชายหาดและในทะเลได้ 236 ตัน ในปี 2022

LANEIGE Protects the Ocean
Sponsoring activities for conservation and sustainable management of marine resources

Laneige China/สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน/ LANEIGE ในประเทศจีนเองก็ได้มีการสนับสนุน “Blue Planet Fund” ของ WWF-CHINA ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันวิจัยและองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และวางแผนที่จะดำเนินกิจกรรม เดินวิ่งเก็บขยะ ที่มีผู้บริหารและพนักงานของ Amorepacific เข้าร่วมด้วยในมณฑลไหหนาน

LANEIGE Protects the Ocean
Working Together to Protect the Ocean

Laneige Thailand / ร่วมมือกันปกป้องมหาสมุทร/ในประเทศไทยก็จะมีการจัดตั้งชุมชน อนุรักษ์ทางทะเล โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ 10 ชุมชน และโรงเรียนในบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน ในปี 2023 เราจะเพิ่มความตระหนักและสนับสนุน การเก็บขยะชายฝั่งทะเล จำนวน 90 ตันต่อปี

Previous
Next

กิจกรรม #SAVE THE WATER

LANEIGE สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน

Laneige Vacation Kit

#SAVE THE WATER 1.0 [2022]

เที่ยวแบบรักษ์โลก #SAVETHEWATER Vacation kit

 • สร้างนิสัยประจำวันในการใช้แก้วน้ำแบบใช้ซ้ำได้ ที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและ
  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน
 • เติมน้ำให้ผิวด้วย Water Bank Cream เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง Water
  Footprint ช่วยประหยัดน้ำจากการผลิตได้ถึง 3.2 ลิตรตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

#บอกลา WATER FOOTPRINT [2021]

เริ่มต้นพฤติกรรมการประหยัด แบบบอกลา Water footprint ด้วยกล่อง Blue Movement

 • ใช้แก้วใบเล็กที่แนบมาในกล่องในการรองน้ำแปรงฟัน เพื่อประหยัดน้ำถึง 34.2 ลิตร/การแปรงฟัน 3 ครั้งต่อวัน
 • นำแก้วน้ำพกพาไปกับคุณทุกที เพื่อลดการใช้แก้วพลาสติก
Previous
Next

03. เรา HUG

โอบกอดคุณประโยชน์ของธรรมชาติ

LANEIGE โอบกอดความงามอันหลากหลาย ของลูกค้าทั่วโลก
เพื่อสร้างแรงเสริมที่ดีให้งอกเงยอย่างงดงาม
LANEIGE ดำเนินกิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคมที่ยั่งยืน
ใน 36 ประเทศ/ชนชาติ ทั่วโลก เพื่อดำรงไว้ซึ่งเจตจำนงค์ของแบรนด์

Hands holding the Waterbank cream
Hug Campaign Goods-Tumbler/Eco Bag
people in hug campaign t-shirts
Hug campaign garbage bags and gloves
Hug campaign sign

เรื่องราวของเรา

บันทึกเรื่องราวการเดินทางเพื่อรักษาทรัพยากรน้ำของแบรนด์ LANEIGE ตั้งแต่ปี 2010

2010’

แคมเปญ WATERFUL SHARING

บริจาคเงินส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าเพื่อสร้างถังเก็บน้ำ และโปรเจคการซ่อมแซมบ่อน้ำเก่าในแอฟริกา

2016’

แคมเปญ REFILL ME

นำเงินส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ Water Bank และขวดน้ำ Refill Me ไป
บริจาคมูลนิธิ TEAM & TEAM
เป็นผู้สนับสนุนโปรเจคการพัฒนาระบบน้ำใต้ดิน และซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ตลอดริมแม้น้ำ Tana ประเทศเคนย่า

2020’

แคมเปญ RESCUE WALTER

นำเงินจากแคมเปญ Rescue Walter และส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ Water
Sleeping Mask Limited Edition บริจาคแก่มูลนิธิ TEAM & TEAM
เป็นผู้สนับสนุนโปรเจคการพัฒนาระบบน้ำใต้ดิน และซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ตลอดริมแม่น้ำ Tana ประเทศเคนย่า

2021’

แคมเปญ BLUE MOVEMENT

จัดกิจกรรมการปกป้องแหล่งน้ำร่วมกับมูลนิธิ WWF ประเทศเกาหลี และองค์กร NGO
ทั่วโลก ภายใต้กิจกรรมการเปิดรับบริจาคเพื่อรักษาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และโปรเจคลด
ปัญหาการใช้ขวดพลาสติก

2022’

แคมเปญ HUG for Universal Goodness

การบริจาคเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำหรับกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดในอุทยานแห่งชาติแทอัน
ด้วยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ WWF-Korea ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลก

Previous
Next