Hug Campaign

Hug Campaign

OUR STORY

จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงของ LANEIGE
เพื่อการทำนุรักษาสิ่งแวดล้อม
เพราะการเคลื่อนไหวเล็กๆ ก็สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้

LANEIGE ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตระหนักเรื่องคุณค่าของน้ำเสมอมา รวมทั้งกิจกรรม
การทำนุรักษาทรัพยากรน้ำ มากกว่า 10 ปี ตามเจตจำนงของแบรนด์ว่า
น้ำ คือจุดกำเนิดของทุกชีวิต และเป็นกุญแจสำคัญในการมีผิวและชีวิตที่สวยงาม

เราพยายามอนุรักษ์ความงดงามของสายน้ำ
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกว่าเดิม
ด้วยการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโทษต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ LANEIGE ให้ความสำคัญต่อความงามอันหลากหลาย
ของลูกค้าของทุกมุมโลก เสมือนน้ำที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างทุกแบบได้
แต่ยังคงความใสสะอาด และอุดมด้วยคุณประโยชน์อยู่เสมอ

เจตจำนงและจิตวิญญาณของแบรนด์ที่จะช่วยโอบกอดธรรมชาติ และผู้คนของโลกใบนี้
เปรียบเสมือนน้ำที่รูปร่างเปลี่ยนแปลงไป แต่คุณค่าก็ยังคงอยู่

แคมเปญ HUG เพื่อทำนุบำรุงรักษาโลกของเรา

สัญญาของแคมเปญ HUG

สัจจะของแคมเปญ ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และยึดมั่นในความงามอันหลากหลายของลูกค้าทั่วโลก

01. บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน

แบรนด์ LANEIGE ออกแบบบรรจุภัณฑ์เองในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผนเริ่มแรก

ลดการใช้น้ำ (Water Footprint)

บรรจุภัณฑ์ LANEIGE ทุกตัวจะได้รับการรับรองตราร่องรอยการใช้น้ำ (Water Footprint)
เป็นการรับประกันว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำตลอดอายุการใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่น้อยที่สุด

ปริมาตรน้ำที่แบรนด์ LANEIGE สามารถประหยัดได้ (*อ้างอิงจากยอดขายในปี 2021) 7,757,498L
 • 150,000 คน
  จำนวนเทียบเท่ากับ
  การบริโภคน้ำประจำวัน
  จำนวนบริโภคเฉลี่ย 5 ลิตร/คน อ้างอิงจาก water.org
 • 4 สระว่ายน้ำ
  จำนวน
  เทียบเท่าสระว่ายน้ำในการ
  แข่งขันโอลิปิก
  จำนวนปริมาตรเฉลี่ย 20,000 ลิตร/สระ ตามมาตรฐาน
 • 15.51 ล้านขวด
  จำนวนเทียบเท่า
  น้ำขวดปริมาตร 500 มล.
  จำนวนขวดพลาสติก PET ปริมาตร 500 มล.

ปริมาตรน้ำที่สามารถประหยัดได้ตลอดการใช้งานของผลิตภัณฑ์ Water Sleeping Maskจำนวน 1 กระปุก

0.7 ลิตร (เทียบเท่าจำนวน 1.4 ขวดน้ำพลาสติก PET
ปริมาตร 500 มล.)

ปริมาตรคาร์บอน 98 กรัม (เทียบเท่าจำนวนทอ
งคำแท่ง 97.5 กรัม)

ปริมาณน้ำที่สามารถประหยัดตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
Water Bank HA Serum จำนวน 1 ขวด

0.25 ลิตร (เทียบเท่าจำนวน 0.5 ขวดน้ำพลาสติก PET ปริมาตร 500 มล.)

ปริมาณน้ำที่สามารถประหยัดตลอด
อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
Water Bank HA Cream จำนวน 1 กระปุก

3.05 ลิตร (เทียบเท่าจำนวน 6
ขวดน้ำพลาสติก PET ปริมาตร
500 มล.)

Previous
Next

ลดการใช้พลาสติก

เราได้ลดการใช้พลาสติกในการผลิตบรรจุภัณฑ์และเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้น
รวมทั้งบรรจุภัณฑ์แบบรีฟิล เพื่อลดการใช้พลาสติกในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ LANEIGE

Water Sleeping Mask

ลดการใช้พลาสติกในการผลิตบรรจุภัณฑ์
ถึง 21g กรัม ต่อ 1 กระปุก

Phyto-Alexin Ampoule

70% พลาสติกรีไซเคิล

Phyto-Alexin Cream

30% พลาสติกรีไซเคิล

Previous
Next

02. ลงมือทำ

ลดการใช้น้ำ

LANEIGE มุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อรณรงค์การรักษาแหล่งน้ำ โดยร่วมมือกับลูกค้า
ในการปกป้องแหล่งน้ำ และปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันที่เหมาะสม

กิจกรรม LANEIGE ปกป้องมหาสมุทร

LANEIGE จัดกิจกรรมเก็บขยะริมหาดทราย และส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยปกป้อง
ความสวยงามของชายหาด เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ชายหาด Cheongpodae เมือง Taean เป็นชายหาดอันล้ำค่าของเราที่ได้รับการคุ้มครองโดย LANEIGE และ WWF
LANEIGE ร่วมกับ WWF ริเริ่มการจัดทำกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการชายหาดอย่างยั่งยืน

2021
วิจัยและค้นคว้า ซากขยะในทะเล และสภาพของอุทยานแห่งชาติ Taeanhaean
2022
ทำความสะอาดและกำจัดขยะในทะเลเป็นประจำ ณ อุทยานแห่งชาติ Taeanhaean รวม 60 ตันภายใน 1 ปี
พนักงานของ LANEIGE ได้ร่วมกันกำจัดขยะในทะเลถึง 2.2 ตัน ในบริเวณชายหาด Cheongpodae Beach
รวมทั้งบริเวณชายหาด Dalsanpo และชายหาด Mongsanpo
Previous
Next
WWF

LANEIGE บริจาคกำไรส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าให้กับ WWF Korea เพื่อ
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์น้ำ

กิจกรรม #SAVE THE WATER

LANEIGE สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน

#บอกลา WATER FOOTPRINT [2021]

เริ่มต้นพฤติกรรมการประหยัด แบบบอกลา Water footprint ด้วยกล่อง Blue Movement

 • ใช้แก้วใบเล็กที่แนบมาในกล่องในการรองน้ำแปรงฟัน เพื่อประหยัดน้ำถึง 34.2 ลิตร/การแปรงฟัน 3 ครั้งต่อวัน
 • นำแก้วน้ำพกพาไปกับคุณทุกที เพื่อลดการใช้แก้วพลาสติก
Previous
Next

03. เรา HUG

โอบกอดคุณประโยชน์ของธรรมชาติ

LANEIGE โอบกอดความงามอันหลากหลาย ของลูกค้าทั่วโลก
เพื่อสร้างแรงเสริมที่ดีให้งอกเงยอย่างงดงาม
LANEIGE ดำเนินกิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคมที่ยั่งยืน
ใน 36 ประเทศ/ชนชาติ ทั่วโลก เพื่อดำรงไว้ซึ่งเจตจำนงค์ของแบรนด์

เรื่องราวของเรา

บันทึกเรื่องราวการเดินทางเพื่อรักษาทรัพยากรน้ำของแบรนด์ LANEIGE ตั้งแต่ปี 2010

2010’

แคมเปญ WATERFUL SHARING

บริจาคเงินส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าเพื่อสร้างถังเก็บน้ำ และโปรเจคการซ่อมแซมบ่อน้ำเก่าในแอฟริกา

2016’

แคมเปญ REFILL ME

นำเงินส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ Water Bank และขวดน้ำ Refill Me ไป
บริจาคมูลนิธิ TEAM & TEAM
เป็นผู้สนับสนุนโปรเจคการพัฒนาระบบน้ำใต้ดิน และซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ตลอดริมแม้น้ำ Tana ประเทศเคนย่า

2020’

แคมเปญ RESCUE WALTER

นำเงินจากแคมเปญ Rescue Walter และส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ Water
Sleeping Mask Limited Edition บริจาคแก่มูลนิธิ TEAM & TEAM
เป็นผู้สนับสนุนโปรเจคการพัฒนาระบบน้ำใต้ดิน และซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ตลอดริมแม่น้ำ Tana ประเทศเคนย่า

2021’

แคมเปญ BLUE MOVEMENT

จัดกิจกรรมการปกป้องแหล่งน้ำร่วมกับมูลนิธิ WWF ประเทศเกาหลี และองค์กร NGO
ทั่วโลก ภายใต้กิจกรรมการเปิดรับบริจาคเพื่อรักษาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และโปรเจคลด
ปัญหาการใช้ขวดพลาสติก

2022’

แคมเปญ HUG for Universal Goodness

รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการรักษาทรัพยากรน้ำ และ
ส่งเสริมความเปล่งประกายของลูกค้าทั่วโลก อาทิ การรับบริจาคเพื่อรักษาทรัพยากรน้ำอย่าง
ยั่งยืน และกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณชายหาด ร่วมกับมูลนิธิ WWF ประเทศ
เกาหลี และองค์กร NGO ทั่วโลก

Previous
Next